Regulamin promocji

Regulamin promocji "BLACK FRIDAY"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą "BLACK FRIDAY" jest spółka ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o, działająca pod adresem: Prałkowce 177/1, 37-700 Przemyśl, będąca właścicielem marki o tej samej nazwie zwana dalej jako Organizator.
 2. Akcja Promocyjna ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „BLACK FRIDAY” i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.agrarius.eu
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.)

§2 Zasady akcji promocyjnej

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest dobrowolne oraz równoznaczne z zaznajomieniem się uczestnika promocji z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacji w całości.
 2. Czas trwania Akcji Promocyjnej: od dnia 24 listopada 2023 roku, od godziny 00:01, do dnia 26 listopada 2023 roku do godziny 23:59.
 3. Akcja Promocyjna będzie obowiązywać w Sklepie Online www.sklep.agrarius.eu i jest skierowana do klientów detalicznych, hurtowych i dystrybucji.
 4. Uczestnik jest uprawiony do skorzystania z rabatu w ramach przeprowadzanej Akcji Promocyjnej na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest dobrowolne oraz równoznaczne z zaznajomieniem się uczestnika promocji z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacji w całości.
 2. ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez informację na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji i zwrotów produktów zakupionych w ramach Promocji, określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie: https://sklep.agrarius.eu/regulamin-sklepu
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.agrarius.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 24 listopada 2023 r. do dnia 26 listopada 2023 r. i jest dostępny w następujących miejscach:
  1. siedziba Organizatora,
  2. strona internetowa www.sklep.agrarius.eu

§4 Definicje

 1. Organizator - Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.agrarius.eu prowadzony jest przez spółkę ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o. o. z siedzibą w Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl, NIP 6321945575, REGON 240817850, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000029749
 2. Sklep Online „Agrarius” - platforma internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem www.sklep.agrarius.eu, w którym sprzedawane są produkty do upraw rolniczych i ogrodniczych.
 3. Akcja promocyjna lub Promocja – przygotowana przez Organizatora na ściśle określonych zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oferta sprzedaży Produktów Promocyjnych prowadzona pod nazwą „BLACK FRIDAY”.
 4. Produkt promocyjny – oferta dostępna w katalogu Sklepu Online „Agrarius” oznaczone odpowiednio do promocji.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także w niektórych przypadkach osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność co czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna nabywająca Produkt promocyjny w ramach Promocji.
 6. Rabat – upust przyznawany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej ustalony według niniejszego regulaminu.
 7. Regulamin – spis zasad i warunków, który reguluje możliwość nabywania Produktów Promocyjnych w Sklepie Internetowym „Agrarius” w ramach Akcji Promocyjnej.